Historia Staroobrzędowców

opowieść o naszym pochodzeniu

5509r. p.n.e. - Stworzenie świata

Staroobrzędowcy posługują się kalendarzem bizantyjskim, zgodnie z którym jest to data początkowa rachuby lat.

Czytaj dalej...

0r. n.e - Narodziny Chrystusa

Chociaż sam rok narodzin Bożego Dzieciątka jest niepewny, wtedy zaczyna się nasza era i wiara chrześcijańska.

Czytaj dalej...

1053r. - Wielka schizma wschodnia

Konflikty na linii Rzym-Bizancjum doprowadziły to podziału Chrześcijaństwa na Kościół Katolicki i Cerkiew Prawosławną.

Czytaj dalej...

1653r. - Wydanie poprawionego zgodnie z wzorcem greckim Psałterza (Следованная Псалтирь).

 Usunięto te fragmenty, które mówiły o dwupalcowym znaku krzyża oraz o 16 dużych pokłonach przy odmawianiu modlitwy wielkopostnej Efrema Syryjczyka.

Czytaj dalej...

1653r. Wydanie przez Nikona okólnika (cyrkularza)

rozesłanego po parafiach moskiewskich przed Wielkim Postem, wprowadzającego szereg radykalnych zmian w tekstach i obrzędach. 

Czytaj dalej...

1653r. - Protest wobec zmian wprowadzanych przez Nikona

kieruje do cara Alieksieja „Krąg obrońców pobożności” (Кружок ревнителей благочестия), skupiony wokół spowiednika carskiego Stiefana Wonifatiewa.

Czytaj dalej...

1654r. - Sobór lokalny w Moskwie

zatwierdzający zmiany wprowadzone przez patriarchę Nikona. 

Czytaj dalej...

1666r. - Sobór Moskiewski, któremu przewodniczył car Aleksy Michajłowicz Romanow

W trakcie soboru została rzucona anatema na protopopa Awwakuma. Data ta ma istotne znaczenie w ramach idei formułowanych przez staroobrzędowców, jest datą „wielkiego odstępstwa”, stanowi symboliczny moment przyjęcie przez Moskwę zwierzchnictwa Antychrysta

Czytaj dalej...

1667r. - kontynuacja Soboru Moskiewskiego (zwanego Wielkim)

Sobór zatwierdził reformy wprowadzone przez patriarchę Nikona i cara Aleksego,  jednocześnie odrzucił dawne...

Czytaj dalej...

1675r. - Śmierć bojaryni Morozowej

Fiedosija Morozowa była rosyjską arystokratką, która czczona jest przez staroobrzędowców jako święta męczennica.

Czytaj dalej...

1676r. - Zdobycie przez wojska carskie Klasztoru Sołowieckiego

i śmierć męczeńska 400 zamieszkujących go mnichów. 

Czytaj dalej...

1682r. - Bunt Strzelców w Moskwie

zwany (od nazwiska dowódcy Iwana Chowańskiego) Chowańszczyzną.

Czytaj dalej...

1691r. - Ostateczny podział staroobrzędowców na dwie grupy: popowców i bezpopowców.

Data ta może być uznana za datę umowną albowiem już wcześniej w ramach ruchu staroobrzędowców wyodrębniły się dwa jego osobne nurty, jednak intensywność bieżących wydarzeń...

Czytaj dalej...

1692-1694r. - sobory w Nowogrodzie Wielkim,

podczas których określone zostały teologiczne fundamenty staroobrzędowców-bezpopowców.

Czytaj dalej...

1694r. - Danił Wakulin założył i zorganizował Pustelnię Wygowską

najważniejszy ośrodek życia religijnego bezpopowców, wspólnoty „pomorców” (ros. Поморское согласие).

Czytaj dalej...

1880r. - pierwszy odnotowany polski staroobrzędowiec emigruje do USA

otwierając drogę innym współwyznawcom. W wyniku migracji utworzone zostają ośrodki polskich staroobrzędowców w Mariannie(PA), Erie(PA), a w późniejszym czasie w Detroit(MI).

Czytaj dalej...

1 X 1925r. - I Ogólnopolski Zjazd Staroobrzędowców-Bezpopowców w Wilnie.

Uchwalono wówczas oficjalną nazwę wyznania: „Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchowej” a także statut, zawierający zasady życia religijnego wspólnoty oraz jej wewnętrzną organizację.

Czytaj dalej...

22 III 1928r. - prezydent Ignacy Mościcki wydaje Rozporządzenie Prezydenta RP

o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej.

Czytaj dalej...

1941r. - w wyniku akcji przesiedleńczej tereny Suwalszczyzny opuściło około 4 tysięcy starowierców.

W wyniku akcji przesiedleńczej tereny Suwalszczyzny opuściło około 4 tysięcy starowierców.

Czytaj dalej...

1983r. - Leonid Pimonow reaktywowuje NRS

które po II Wojnie Światowej nie odbudowało swojego statusu prawnego.

Czytaj dalej...

osoby chętne pomóc współtworzyć stronę poszukiwane

Oś czasu w trakcie rozwoju...